Dernek Tüzüğü

          ÇERKES KADINLARI TEAVÜN CEMİYETİ  DERNEĞİ  

                                                   

BİRİNCİ BÖLÜM:  DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANI

MADDE 1 –  Derneğin Adı      

Derneğin adı “ÇERKES KADINLARI TEAVÜN CEMİYETİ  DERNEĞİ”dir.

Derneğin kısa adı “ÇER-KAD” dır.

MADDE 2 – Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

(Adres: Halk Caddesi, Giriftzen Asım Sokak, No: 3/3, Üsküdar)

MADDE 3 –  Derneğin Amaçları :

a. Derneğin amaçları, yasalar ve genel mevzuata uygun olarak Çerkes kadınlarının yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmektir. Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında, her türlü toplumsal, eğitsel, siyasal ve örgütsel çalışmayı yapmak; bilimsel – akademik araştırmalarda bulunmak; kültür-sanat faaliyetlerini yürütmek; ekonomik ve sosyal problemlere yönelik projeler geliştirmek; toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunmak,

b- Evrensel hukuk, insan hakları alanında imzalanmış temel sözleşmeler, demokratik kültür ve Anayasa çerçevesinde; Kuzey Kafkasya bölgesinde yaşayan tüm devlet, topluluk, grup ve sosyal sınıflarla ilgili her türlü bilimsel araştırma, derleme, arşivleme ve yayın faaliyetini yürütmek ve girişimlerde bulunmak,

c- Bu maksatla yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kurumlarla işbirliği yapmak; ortak projeler yürütmek; dernek tüzüğünde belirtilen faaliyetler için sponsor bulmak; yerel kültür ve sanatın gelişimi için bilimsel-sosyal çalışmalar ve toplantılar tertip etmek; bu hususta yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenmiş olan çalışmalara katılmak, destek olmak; sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, belediyeler, valilikler, il özel idareleri, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, bilimsel araştırma kuruluşları, medya ve diğer kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek,

d – Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden dernekler ile dayanışma içinde bulunmak, federasyon ve konfederasyonlar kurmak, federasyon ve konfederasyonlara katılmak, güç birliği yapmak.

e – Turistik gezi ve kültür turları düzenlemek, yurtiçindeki vatandaşları yurtdışındaki akraba kültürlerle tanıştırmak ve kaynaştırmak.

f – Yardım sandığı kurmak, dernek üyesi olsun yahut olmasın, yönetim kurulu kararı ile yardıma muhtaç olanlara yardım etmek.

g – Çocuk yuvaları ve okullar kurmak, kurulacak çocuk yuvaları ve okullarda Türkçe’nin yanısıra Çerkes dillerinin ve kültürünün öğrenimini sağlamak.

h – Yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanlar için huzurevleri açmak, işletmek ve işlettirmek.

ı – Kadın ve erkeklerden çaresizlik ve yokluk içinde kalanların meslek eğitimi almalarını sağlayarak kişisel çalışmalarıyla yokluktan kurtulmalarına yardım etmek ve kişisel girişimi teşvik etmek.

İ  Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü materyalin toplanması, veri tabanı ve arşiv  oluşturulması, kurulmuş olan depo ve arşivlerin yurtiçi ve yurtdışındaki kişilere, derneğe yapacakları bağış karşılığında kiralanması, anonim yahut kamuya mal olmuş eserlerin daha işlevsel bir biçim ve şekilde yeniden kamuya arzı ve sunulması,

j – Gayrimenkul kiralanması, gayrimenkul satın alınması, kiraya verilmesi ve satılması,

– Her türlü dilde gazete, kitap, sözlük, almanak, ajanda, takvim, ansiklopedi ve benzeri süreli ve/veya süresiz eserlerin yayımlanması; her tür ve dilde görsel yayın ve internet sitesi kurulması, her türlü reklam faaliyetinin yapılması, her türlü yazılı, görsel ve işitsel iletişim vasıtasının kullanılarak etki alanının genişletilmesi, kütüphane kurulması, kütüphanenin herkese açık bulundurulması.

 

MADDE – 4  Çalışma Konu ve Biçimleri:

a – Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapar.

b – Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları donatır.

c – Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler.

d – Amaca uygun olarak, öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlar.

e – Amacın gerçekleştirilmesine yönelik çalışma ortamı için, her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

f – Dernek çalışmalarında ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.

g – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda dernek üyelerinin vakıf kurması için çalışır.

h – Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı tüzel kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.

ı – Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler ve şubeler açar. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşir.

i – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer tüzel kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

 

 İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ,

                               ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 5  –   Üyelik ve Koşulları:

a – Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış kadın kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Ancak; derneğin amaçlarına uygunluk bakımından yönetim kurulu tarafından alınacak kararla üyelik talebi ret olunabilir.

b – Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

c -Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

MADDE 6 –  Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

a. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b. Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c. Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1– Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak

2– Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3– Aylık üyelik aidatını bir yıl içerisinde 3 kez ve zamanında ödememek

4– Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5– Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernekle ilgili hiç bir konuda ve malvarlığında hak iddia edemez, söz hakkı bulamaz.

MADDE 7 –  Üyelerin Hakları

Her üyenin; dernek faaliyetlerine ve yönetime katılarak genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyeler resmi üye olmasalar dahi genel kurul kararı ile oy hakkı kazanırlar.

MADDE 8 –  Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme BorcuÜyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu, yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, üçüncü şahıslara karşı derneğin itibarını korumak ve savunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uymayanlar hakkında yönetim kurulu tarafından oy hakkı kısıtlaması yahut oy hakkından mahrumiyet cezası verilebilir ya da üyelikten çıkarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  ORGANLAR 

MADDE 9 –  Dernek Organları

Derneğin zorunlu organları; Genel Kurul,  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’dur.

MADDE 10 –  Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Şube sayısı üçe ulaştığında da, her şube üye sayısının 1/20’i oranında o şubenin genel kurulu tarafından belirlenecek delegelerden oluşur.

MADDE 11 –  Toplanma Zamanı

Genel kurul;

– Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

– Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c – Olağan genel kurul 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

d –  Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12 – Çağrı Usulü

a – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek veya derneğe bildirdikleri posta adreslerine yazılı olarak ya da elektronik posta adreslerine yazılı,lefonlarına SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

b. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 15 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, a fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

c. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 – Toplantı Usulü

a – Genel kurul, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise dernek genel kurulu kayıtlı üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

b – Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c – Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

d. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

e. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

f. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

g. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda üçü tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine  tek liste ile adaylık söz konusu olduğunda, genel kurul kararı ile oylama açık olarak yapılır.

ı. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yetkili temsilcisi oy kullanır.

j. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 14 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a – Dernek organlarının seçilmesi

b – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c – Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

d –Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul  edilmesi

– Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması

– Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

g – Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

h – Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip  aynen veya değiştirilerek onaylanması

ı – Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine  verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için  görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

i – Derneğin vakıf kurması,

j – Derneğin fesih edilmesi,

k – Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması

– Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin  görülmesi ve yetkilerin kullanılması

m – Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

MADDE 15 – Yönetim Kurulunun Oluşumu

a – Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b – Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

c– Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

d – Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

MADDE 16 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, en az 30 günde bir toplanarak, aşağıdaki hususları yerine getirir.

a – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

c – Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d – Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

– Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

– Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak

– Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

h – Genel kurulda alınan kararları uygulamak

ı – Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

i –  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j – Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

k – Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

– Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması konusunda karar almak

m – Derneğin şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek

n – Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek

o – Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE 17 – Başkanın Görev ve Yetkileri

– Derneği temsil eder ve yönetir. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b – Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

–  Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

d – Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

e – Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

– Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

g – Derneğin edindiği taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

h – Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

ı – Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

i – Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

j –  Başkanın görev yapamayacağı zamanlarda başkan yardımcısı kendisine vekalet eder.

 

MADDE 18 –   Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

a –  Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b – Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

c – Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

d  – Denetim kurulu  üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e –  Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 19 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a – Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 10 YTL aidat alınır. Yıllık toplam aidat miktarı 120 YTL dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidatlar her yıl için 1 defada olmak üzere peşin yahut her ayın ilk haftası içinde 12 eşit taksitte ödenir.

b – Şube kurulması halinde, şube tarafından toplanan aidatlar 6 ayda bir genel merkeze gönderilmek zorundadır. Şubeler yapacakları giderleri her ayın 1. günü ile 5. günü arasında beyan etmek ve her ayın son gününde de tahakkukunu ibraz etmek zorundadır. Bu masraflar yönetim kurulu tarafından kontrolden geçirildikten sonra karşılanacaktır. Denetim Kurulu her zaman bu giderleri denetlemeye yetkilidir.

c – Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

– Dernek tarafından tertiplenen toplantılar, gezi ve eğlence, temsil konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

– Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

– Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

– Diğer yasal gelirler.

MADDE 20 –   Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

– Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

–  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

– Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

d – Yönetim kurulu yahut yönetim kurulunun yetkili kıldığı kişilerin harcamaları da aynı usule tabidir. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

e – Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

– Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

MADDE 21 –   Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 22 –     Derneğin İç Denetimi

a – Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b – Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 23 –     Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

a – Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

b – Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin oyu aranır.

c – Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya vakfa devredilebilir. Feshe karar verilen Genel Kurulda bu yönde karar alınamaması halinde dernek varlıklarının hazineye intikal ettiği kabul edilmiş sayılır.

d – Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

MADDE 24 –  Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 25 –  Sandık Kurma

Dernek sağlanan faiz veya kârı üyelerine paylaştırmamak, başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla, yönetim kurulunun yapacağı inceleme sonunda üyeleri arasından uygun göreceği kişilere kısa vadeli kredi yahut hibe yardımında bulunmak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 26 – Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

MADDE 27 –  Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

KURUCU ÜYELER VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Kurucu Üye- Yönetim Kurulu Başkanı  :  Günsel Avcı (Profesor Doktor)

Kurucu Üye-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. :  Serpil Güleçyüz (Öğretmen, Halk Eğitim Müdürü)

Kurucu Üye- Sekreter  : Ayşe (Pişkin) Özinci (Emekli Hemşire)

Kurucu Üye –Sayman  : Didem Baş Bilge ( Finans Uzmanı)

Kurucu Üye  : Emine (Arslandok) Sezgin (Kimya Mühendisi)

Kurucu Üye : Feriha Setenay (Kaplan) Sancar (Ekonomist)

Kurucu Üye   : Billur Aktürk ( Yönetmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın